fbpx Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TOLERANCE-TRAINING Kft.

Általános rendelkezések

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.igenanemekkozt.hu weboldalt üzemeltető TOLERANCE-TRAINING Kft. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által a fenti weboldal online kurzusaival kapcsolatosan kötött szerződésre, ezért kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze haladéktalanul, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Az ÁSZF a társaságunk szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a TOLERANCE-TRAINING Kft., mint Szolgáltató és az előfizető jogait és kötelezettségeit és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket tartalmazza. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a fentebb megjelölt weboldalon elhelyezett Adatvédelmi tájékoztató.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. október………. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A TOLERANCE-TRAINING Kft., mint Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a www.igenanemekkozt.hu weboldalán közzéteszi. Felhasználók/Hallgatók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

Amennyiben a Felhasználók/Hallgatók nem fogadják el a feltételeket, nem jogosultak a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a fenti weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalak terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül, ezeken a Szolgáltató szellemi termékei találhatóak.
Felhasználó/Hallgató a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez kifejezetten hozzájárul.

A regisztráció és fizetés során köteles a Hallgató saját, valós adatait megadni. A valótlanul megadott, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A TOLERANCE-TRAINING Kft., mint Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, az ebből eredő hibáért, kárért cégünket semminemű felelősség nem terheli.

A TOLERANCE-TRAINING Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a tréninget megrendelő Hallgató a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi, vagy elveszti.

1. Szerződéskötés folyamata, az egyes csomagokról: A szerződés a felek között normál kurzus esetén írásbeli szerződéskötéssel, míg online kurzus esetén „megveszem” gombra való kattintást követően a Szolgáltató általi e-mailben történő visszaigazolással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés szabályai vonatkoznak. Adott weboldalon kiválasztja a Hallgató a megfelelő kurzust/csomagot és a „megveszem” gombra kattint, majd kitölti a vonatkozó űrlapot, elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót. Ezt követően a Simple Pay online fizetési felületen teljesíti a Hallgató a fizetést, melyről a Simple Paytől kap egy automatikus visszaigazolást. Fizetését követően a Hallgató 1 napon belül kap egy e-mail-t a TOLERANCE-TRAINING Kft.-től, amely egy linket tartalmaz, ahol lehetősége van regisztrálni és ahol hozzáférést nyer az általa megvásárolt kurzushoz. A Hallgató részére a TOLERANCE-TRAINING Kft. a vásárlásról számlát állít ki, melyet e-mailben kézbesít.

Az egyes online kurzusok és csomagajánlatok a www.igenanemekkozt.hu weboldalon találhatók. Párkapcsolati témában 3 csomag érhető el a weboldalon: Vágyva és vágyakozva a kapcsolatra; Őrizni a lángot; Együtt vagy külön-Az elengedésről és az újjászületésről.
Egy-egy kurzusunk elvégzése 8 hétig tart. Az online kurzus elérése vásárláshoz kötött. A kurzus során minden héten új videoanyagot kap a vásárló Hallgató. A megvásárolt videoanyagokat vásárlástól számított 1 évig tudja elérni a Hallgató egy zárt, regisztrációhoz kötött felületen.
Minden hónapban egy alkalommal élőben is találkozhatnak hallgatóink egy webinárium keretében dr. Piczkó Katalinnal.

2. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés
Szolgáltatási jogviszony
2.1. A Szolgáltató és Felhasználó/Hallgató között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, e-mail-beli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az Ön által kiválasztott kurzussal kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés és fizetés után kerül kiküldésre az Ön, mint Felhasználó/Hallgató által megadott e-mail címre.
2.2. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Felhasználó esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
felek közös megegyezésével;
felmondással – kizárólag a 21 napos elállási jog gyakorlásával
2.3. A jelentkezés utáni 21. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani. Ezen idő alatt, amennyiben nem elégedett a megvásárolt kurzussal visszafizetési garanciát adunk, amihez közölnie kell ezt az igényét, megadnia bankszámlaszámát, számlavezető bankja nevét.
Az egyéb reklamáció és panaszkezelés is e-mailben történik.
2.4. Amennyiben a Hallgató a kurzusdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és Felhasználó/Hallgató nem jogosult részt venni a kurzuson.
2.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
3.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
3.2. A Szolgáltató betartja az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatvédelmi szabályokat.
3.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett kurzusok témájának, időpontjának egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett kurzusok törlésének lehetőségét is. A kurzusok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Felhasználó/Hallgatót legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.
3.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételben megjelölt időpontban lép hatályba.
3.5 Szolgáltató szerződéskötés előtt tájékoztatást ad arról, hogy a távollevők között kötött szerződés a Hallgató számára fizetési kötelezettséggel jár. Az online felületen, ha valamely gombra való kattintás fizetési kötelezettséggel járó megrendelést eredményez, akkor ezt a TOLERANCE-TRAINING Kft., mint Szolgáltató a fizetési kötelezettségre egyértelműen utaló felirattal látja el.
3.6. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a kurzusok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.igenanemekkozt.hu) tájékoztatást nyújtani. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen, nem széles körű kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
3.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

4. Felhasználó/Hallgató jogai és kötelezettségei
4.1. Felhasználó/Hallgató vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett kurzuson, kurzus modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
Felhasználó/Hallgató jogosult a kurzuson megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
4.2. A kurzus résztvevőjének az oktatás minőségével kapcsolatos elégedetlenség esetén joga van élnie a 100%-os elégedettségi garanciával, melyet 21 napig érvényesíthet e-mail ben, vagy hagyományos postai úton a cég számára megküldött levelében, melyben megadja számlavezető bankja nevét és számlaszámát, ahova visszautalásra kerül az általa befizetett kurzus díj. A díj a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre.
4.3 Felhasználó/Hallgató köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a kurzus megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
4.4. Felhasználó/Hallgató a kurzus online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a kurzus megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.
4.5. A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges, a TOLERANCE-TRAINING Kft. szolgáltatási körén kívüli technikai feltételek biztosítása Felhasználó/Hallgató kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam feladatainak elvégzésére. A tanulóknak olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.

A tanfolyam szervezői nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.
A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tananyagok megküldése/feltöltése. Az ettől eltérő időpontokról Felhasználó/Hallgató a TOLERANCE-TRAINING Kft.-től értesítést kap.
4.6. Felhasználó/Hallgató megismeri és betartja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Védi más személyek személyes adatait, tiszteletben tartja a kurzusokhoz fűződő személyiségi jogokat.

5. A kurzusok helye és ideje
5.1. A tanfolyam helye: online (elektronikus formában történik) – emailben és online felületeken.
A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat (video) tartalmazó képzési anyagok eljuttatását Felhasználó/Hallgató részére.

6. Számlázás
Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük. A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

7. Szerzői jogok
7.1 Felhasználó/Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok az online kurzusok szervezőjének a TOLERANCE-TRAINING Kft.-nek és személyesen az oktató: dr. Piczkó Katalin szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
7.2. A kurzus és a hozzá tartozó weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak dr. Piczkó Katalin, illetve a tulajdonos TOLERANCE-TRAINING Kft. engedélyével lehetséges.
7.3. Amennyiben a Felhasználó/Hallgató előzetesen beleegyezik, hogy a TOLERANCE-TRAINING Kft. nyilvánosan bemutassa a kurzuson, vagy az online kurzussal kapcsolatban elkészült hang-képfelvételt, amely őt is ábrázolja, az ő megnyilvánulását is tartalmazza, azesetben azokat marketingtevékenysége során TOLERANCE-TRAINING Kft. felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé Felhasználó/Hallgató semmilyen anyagi követelést nem támaszt.
7.4 Felhasználó/Hallgató tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.
7.5 A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
A szerző hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerző a hozzájárulását nem adta meg a vitatott felhasználáshoz.

8. A honlap tulajdonosának technikai jogai
Fenntartjuk a jogot, hogy a www.igenanemekkozt.hu honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.
Elfogadom, hogy a(z) TOLERANCE-TRAINING Oktatási és Tanácsadó Kft 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 56. által a(z) www.igenanemekkozt.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Záró rendelkezések

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:
TOLERANCE-TRAINING Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég képviselője: dr. Piczkó Katalin
Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 56.
Weblapok: www.tolerance.hu, igenanemekkozt.hu
Telefon: 06-1/214-2469
E-mail: tolerance@tolerance.hu
Cg.: 01-09-684618
Adószám: 11946023-2-41
Bankszámlaszám: 11713005-20388450-00000000
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Adatkezelési számunk: NAIH-89897/2015.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7.www.kormanyhivatal.hu/hu/pest, telefon: +36-1-210-9721

Tájékoztatás Békéltető testületről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU linken online vitarendezési platformot is elérhet.

Kedves Látogató!

 

Új érdeklődő vagy? Amennyiben párkapcsolati kurzusaink érdekelnek, azokat új weboldalunkon vásárolhatod meg. Kattints ide, és nézz szét a Szeretetkert oldalán.

Kurzust vásároltál? Ha korábban az Igen a nemek közt oldalunkon vásároltál kurzust ne aggódj! Kurzusod lejáratáig az Igen a nemek közt weboldal továbbra is elérhető marad. Amennyiben új kurzust vásárolnál, tekintsd meg új weboldalunkat, ahol még több érdekes tartalommal várunk téged!